Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

το ιστολόγιο αυτό περιέχει άρθρα της περιόδου 2007 έως Ιούνιο 2011.
τα νέα άρθρα βρίσκονται ΕΔΩ

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Ενεργειακό πιστοποιητικό και στα ενοίκια από 9 Ιουλίου
Επεκτείνεται από τις 9 Ιουλίου και στις μισθώσεις ακινήτων η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από ενεργειακούς επιθεωρητές, κοστίζει 1 – 2 ευρώ ανά τετραγωνικό για τα σπίτια και 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα λοιπά κτίρια.
Με την έκδοση του πιστοποιητικού, ο ενοικιαστής θα είναι σε θέση να γνωρίζει πόση ενέργεια θα χρειάζεται να καταναλώνει για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, αερισμό κλπ.

Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ζήτησε ήδη διετή αναβολή της έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για τις μισθώσεις, αλλά και κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών που προβλέπονται για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.
Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική μόνο για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης και εφαρμόζεται σε ακίνητα άνω των 50 τετραγωνικών.

 Το κόστος έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης είναι:
-Για επιθεώρηση ολόκληρης πολυκατοικίας 1 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ελάχιστο κόστος 200 ευρώ.
-Για διαμέρισμα 2 ευρώ ανά τ.μ., ελάχιστο κόστος 150 ευρώ.
-Για μονοκατοικία 1,5 ευρώ ανά τ.μ., ελάχιστο κόστος 200 ευρώ.
-Για άλλες χρήσεις κτιρίων (π.χ. γραφεία) οι αμοιβές είναι 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για επιφάνεια έως 1000 τ.μ. (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ) και 1,5 ευρώ για τα επιπλέον (άνω των 1000 τ.μ.).

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Υγρότοποι: Προεδρικό Διάταγμα για τα νησιά

Σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr βρίσκεται το Προεδρικό Διάταγμα με τίτλο «Καταγραφή των μικρών νησιωτικών υγροτόπων της χώρας και καθορισμός μέτρων για την προστασία και διατήρησή τους» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2011/05/ygrotopoi-proedriko-diatagma.jpg

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι: (α) Η καταγραφή και οριοθέτηση των μικρών νησιωτικών υγροτόπων της χώρας ως ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα μεγάλης σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, και την προστασία και διαχείριση των υδάτων και (β) ο καθορισμός των αναγκαίων μέτρων οριζόντιου χαρακτήρα και των διαδικασιών, ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων, η διατήρηση του οικολογικού τους χαρακτήρα, των αξιών – λειτουργιών τους, των υπηρεσιών και των αγαθών τους.Ως υγρότοποι εννοούνται περιοχές τύρφης και υδάτων φυσικής ή τεχνητής προέλευσης, μόνιμων ή πρόσκαιρων, όπου το νερό, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό, ρέει ή είναι στατικό, συμπεριλαμβανομένων και εκτάσεων που καλύπτονται από θαλάσσιο νερό, βάθους όχι μεγαλύτερο των έξι μέτρων στην άμπωτη (άρθρο 3 της Σύμβασης Ραμσάρ).Στους υγροτόπους μπορεί να περιλαμβάνονται παρόχθιες και παράκτιες ζώνες, παρακείμενες των υγροτόπων και νησιά ή θαλάσσιες εκτάσεις βαθύτερες των έξι μέτρων στην άμπωτη, που βρίσκονται στα όρια του υγροτόπου, ειδικά αν αυτές είναι σημαντικές ως οικότοποι υδρόβιων πτηνών (άρθρο 2, παρ. 1 της Σύμβασης Ραμσάρ).Τα οφέλη και οι αξίες των υγροτόπων είναι σημαντικές για τον έλεγχο των ιζημάτων και της διάβρωσης, τον έλεγχο των πλημμυρών, την διατήρηση της ποιότητας των υδάτων και τη μείωση της ρύπανσης, τη διατήρηση των επιφανειακών και υπόγειων υδροφόρων, τη στήριξη της αλιείας, της βόσκησης και της γεωργίας, την αναψυχή και την εκπαίδευση της κοινωνίας και την κλιματική σταθερότητα.Βάσει του άρθρου 3. παρ.1 της Σύμβασης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη, έχουν την υποχρέωση να διαμορφώσουν και εφαρμόσουν το σχεδιασμό τους για την προώθηση της διατήρησης των υγροτόπων διεθνούς σημασίας, αλλά και την αειφορική χρήση όλων των υγροτόπων που υπάρχουν στην επικράτειά τους.Οι ελληνικοί υγρότοποι, έχουν μειωθεί σημαντικά εξαιτίας της μετατροπής τους σε άλλες χρήσεις γης (δόμηση, αποξηράνσεις για γεωργική χρήση), καθώς και της μη ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων (υπεράντληση για άρδευση και ύδρευση). Επιπλέον, η καταστροφή πλήθους δασικών εκτάσεων, η ρύπανση των νερών από τη χημική γεωργία και τα αστικά και βιομηχανικά λύματα, καθώς και η υπεραλίευση, οδήγησε σε περαιτέρω υποβάθμιση και μείωση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Όσον αφορά στους μεγάλους υγροτόπους της χώρας και κυρίως αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί ως υγρότοποι διεθνούς σημασίας, βάσει της συνθήκης Ραμσάρ, έχει γίνει η καταγραφή των ορίων τους και έχουν καθοριστεί μέτρα για τη διαχείριση και διατήρησή τους. Δυστυχώς δεν ισχύει μέχρι σήμερα το ίδιο και για τους μικρούς υγροτόπους της χώρας, οι οποίοι είναι πολλοί και διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια και παρά το γεγονός ότι αποτελούν πολύ σημαντικά οικοσυστήματα για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης τύπων υγροτόπων Γραφείου Ραμσάρ, ως «μικροί υγρότοποι» ορίζονται οι υγροτοπικές εκτάσεις που είναι μικρότερες των 80 στρεμμάτων.Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχοντας ως γνώμονα την ενίσχυση της πληροφόρησης των πολιτών, την ενεργή συμμετοχή τους στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και το σεβασμό σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας, διαθέτει τους χάρτες των μικρών νησιωτικών υγροτόπων ελεύθερους σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και για πρώτη φορά σε μορφή επεξεργάσιμη από συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών. Με αυτό τον τρόπο κάθε πολίτης, μελετητής, ΜΚΟ, μπορεί όχι μόνο να δει τα δεδομένα αλλά να τα λάβει στον υπολογιστή του και να τα συνδυάσει με άλλα γεωχωρικά δεδομένα της επιλογής του.Η ελεύθερη διάθεση αυτών των γεωχωρικών δεδομένων εντάσσεται, άλλωστε, στο πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΠΕΚΑ για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ν.3882/2010) και υλοποιείται τεχνικά μέσω της ανάρτησης των πρωτογενών δεδομένων στον ιστότοπο geodata.gov.gr του ΟΚΧΕ. Συγκεκριμένα, η απεικόνιση των δεδομένων στο διαδραστικό χάρτη παρέχεται από τη διεύθυνση http://geodata.gov.gr/maps/url?Cf ενώ η πρόσβαση στα ίδια τα δεδομένα σε μορφότυπους shp, kml και gml παρέχεται στη διεύθυνση http://geodata.gov.gr/labs/?Cg.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα.

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Η Ελλάδα στην τρύπα του γκολφ και της παραθεριστικής κατοικίας

Η Ελλάδα στην τρύπα του γκολφ και της παραθεριστικής κατοικίας

του Κρίτωνα Αρσένη 29/04/2011


Πάνε δύο χρόνια από τότε που για πρώτη φορά στην ιστορία της δημοκρατίας μας ο ΣΕΒ και η ΓΣΕΕ, η ΓΕΣΕΒΕ και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι χωροτάκτες, οι αρχιτέκτονες, η ΠΑΣΕΓΕΣ και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο συμφώνησαν  σε μία κοινή θέση.

Απέρριψαν τις προτάσεις του παντοδύναμου έως τότε υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά να αντιγράψει στην Ελλάδα το ισπανικό μοντέλο ανάπτυξης παραθεριστικών χωριών με γκολφ.

Την πρόταση Σουφλιά μας επανέφερε ο κ. Ντερούζ, δηλώνοντας ότι η οικονομία μας σώζεται μόνο με την πλήρη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας γης για να κτιστούν εκεί παραθεριστικές κατοικίες.

Αν ο κ. Ντερούζ αναλάβανε ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα στήριξης της Ιρλανδίας  ή σε οτιδήποτε μέτρα χρειαζόταν να πάρει η Ισπανία, είμαι σίγουρος ότι θα άλλαζε γνώμη.  Η κτηματομεσιτική φούσκα που γονάτισε την οικονομία της Ισπανίας οφείλεται στην επιλογή της ανάπτυξης μαζικής παραθεριστικής κατοικίας με γκολφ. Οδήγησε σε 600.000 απούλητες παραθεριστικές κατοικίες και άλλες 200.000 μισοτελειωμένες. Στην Ιρλανδία, η κτηματομεσιτική φούσκα διέλυσε το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία.  Από τον κέλτικο τίγρη, σήμερα μένουν μισοτελειωμένα σπίτια και εμπορικά κέντρα σε κάθε χωριό.

Στη χώρα μας είμαστε ήδη κορεσμένοι. Δεκάδες xιλιάδες είναι οι απούλητες παραθεριστικές κατοικίες (7.500 στην Κρήτη), ενώ η εξασθένιση της ευρωπαϊκής μεσαίας τάξης, η οικονομική κρίση και η κακή εμπειρία των ευρωπαίων που αγόρασαν κατοικίες στην Ισπανία, απογοητεύουν κάθε ευφάνταστο.

Στην Ελλάδα κάποιοι εφηύραν το επιχείρημα ότι είναι απούλητες λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, ενώ αν κτιστούν νέες μέσα σε ξενοδοχεία με γκολφ το πρόβλημα αυτό θα λυθεί. Στην πραγματικότητα όμως τα περισσότερα ξενοδοχεία στη χώρα μας  έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Δεν γίνεται κατανοητό γιατί τα τουριστικά αυτά χωριά δε θα έχουν.

Ένα άγνωστο ζήτημα, κρίσιμο για τη σημερινή οικονομική συγκυρία, είναι ότι η ανάπτυξη μαζικής παραθεριστικής κατοικίας γιγαντώνει τη φοροδιαφυγή. Όπως μας δείχνει η ισπανική εμπειρία, οι κατοικίες αυτές  υπενοικιάζονται στο ιντερνέτ χωρίς να δηλώνονται στην εφορία. Μεταφέρεται έτσι ο τουρισμός με το μπαστούνι του γκολφ στην τρύπα της μη καταγεγραμμένης οικονομίας.

*Ο Κρίτων Αρσένης είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

60 εκατ. ευρώ για Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις

60 εκατ. ευρώ για Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις

Στη βελτίωση της ζωής και του περιβάλλοντος για τους κατοίκους περιοχών με κλιματικό πρόβλημα, καθώς και στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και την ανάσχεση της κλιματικής μεταβολής στοχεύει το Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις» που παρουσίασαν πρόσφατα η υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Καθ. Μάνθος Σανταμούρης.
Η έλλειψη ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, οι ασφυκτικά δομημένες περιοχές, ο ανεπαρκής αερισμός των οδών και των γειτονιών, η έλλειψη πρασίνου, η αύξηση της ανθρωπογενούς θερμότητας από οχήματα και κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούν τις βασικές αιτίες των προβλημάτων κλιματικής μεταβολής και θερμικής υποβάθμισης της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας.

Το πρόγραμμα αφορά σε βιοκλιματικές επεμβάσεις σε αστικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κλιματικό πρόβλημα και έχει ως κεντρικούς στόχους την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την επιβράδυνση και τελικώς την αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής και τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή. Επιλέξιμα είναι έργα που επιτυγχάνουν συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους και διαθέτουν πλήρως ώριμες μελέτες.

Το ΚΑΠΕ ως ενδιάμεσος φορέας είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη, επιλογή, παρακολούθηση, επιστημονική και οικονομική αξιολόγηση των έργων. Ήδη έχει δημιουργηθεί ανεξάρτητη επιτροπή εκτέλεσης και αξιολόγησης του προγράμματος που αποτελείται από διακεκριμένους και έμπειρους επιστήμονες και τέλος Μαΐου θα υπάρξει επίσημη πρόσκληση από το ΚΑΠΕ προς όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας που διαθέτουν περιοχές με αποδεδειγμένο κλιματικό πρόβλημα. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για δύο περίπου μήνες. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και από το Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτηθούν περίπου 10- 12 έργα.

Το ΚΑΠΕ θα παρακολουθεί στενά κάθε έργο, όσον αφορά στην τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί και θα μετρά σε όλη τη διάρκεια την απόδοση και τα χαρακτηριστικά όλων των στοιχείων, προϊόντων και συστημάτων που εγκαθίστανται.
Παρόμοιες παρουσιάσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας στο αμέσως πρόσεχες διάστημα.

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για το Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ!

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

  
1. Σύσταση και σύνθεση της επιτροπής

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. έλαβε επιστολή κατοίκων της Ιερισσού, που του ζητούσαν να εκφράσει άποψη για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», που αφορούσε στην επέκταση της μεταλλευτικής της δραστηριότητας στη Β. Χαλκιδική. Λόγω της σοβαρότητας και της πολυπλοκότητας του θέματος, συγκροτήθηκε επιτροπή για να το μελετήσει, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να καταθέσει την άποψή της πριν την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Η επιτροπή συγκροτήθηκε με ευθύνη του συντονιστή του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Κ. Κατσιφαράκη, ο οποίος έλαβε υπ’ όψιν του προτάσεις μελών του Συμβουλίου για το επιστημονικό αντικείμενο και τη διαθεσιμότητα των συναδέλφων.
Τα μέλη της επιτροπής είναι τα ακόλουθα (κατά αλφαβητική σειρά):
Ζάγκας Θ. (Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
Κατσιφαράκης Κ. (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
Κρεστενίτης Ι. (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
Μελάς Δ. (Τμήμα Φυσικής)
Σαμαρά Κ. (Τμήμα Χημείας)
Τσαλικίδης Ι. (Γεωπονική Σχολή)
Χατζησπύρου Σπ. (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)
Τα μέλη της επιτροπής προσέφεραν αφιλοκερδώς, από το υστέρημα του χρόνου τους.

2. Υλικό που μελετήθηκε

Η επιτροπή είχε στη διάθεσή της την ογκώδη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που εκπόνησε η εταιρεία ENVECO Α.Ε. Επίσης πολλοί συνάδελφοι έστειλαν υλικό της ειδικότητάς τους, ή κατέθεσαν προφορικά τις απόψεις τους. Ποικίλο υλικό προσέφεραν και ομάδες κατοίκων. Επιπλέον, μέλη της επιτροπής επισκέφθηκαν τα γραφεία της εταιρείας στο Στρατώνι, είχαν συζήτηση με τον γενικό διευθυντή και το επιστημονικό προσωπικό της και επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της. Τέλος επισκέφθηκαν την τοποθεσία «Σκουριές», όπου η εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει την μεταλλευτική της δραστηριότητα.

3. Γενικές αρχές

Η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι σημαντική και για την παγκόσμια και για την ελληνική οικονομία. Επομένως η ανάπτυξή της είναι γενικά ευπρόσδεκτη, εφόσον όμως πληροί μια βασική προϋπόθεση: Να είναι συνολικά προς το συμφέρον του τόπου. Αυτή η προϋπόθεση χωρίζεται σε 3 επί μέρους προϋποθέσεις:
α) Η σύμβαση μεταξύ κράτους και εταιρείας να εξασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου.
β) Να υπάρχει μηχανισμός που θα ελέγχει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και
γ) Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαχρονικά να μην είναι δυσανάλογες ως προς το όφελος.
Δυστυχώς οι δύο πρώτες προϋποθέσεις δεν πληρούνται. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων από δημόσιους φορείς είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ελλιπής. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, ο νόμος 3220/2004, με τον οποίο παραχωρούνται εκτάσεις, εξοπλισμός και άυλα αγαθά στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» α) αίρει «τις συνέπειες για την TVX HELLAS1 και τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων αντίστοιχα από κάθε διοικητική ή/και ποινική ευθύνη τους ή υποχρέωσή τους για τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος εν γένει ή απορρέουσα από τον Μεταλλευτικό Κώδικα, τον Κ.Μ.Λ.Ε., τις Κ.Υ.Α. περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και τις λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις ή άδειες, καθώς και από τυχόν παραβάσεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας», δημιουργώντας ένα πολύ κακό προηγούμενο και β) προβλέπει για την νέα εταιρεία ότι «Για βλάβες περιβάλλοντος ή ζημίες τρίτων, οι οποίες επήλθαν ή τα γενεσιουργά αίτια ανάγονται σε χρόνο πριν τη δημοσίευση που κυρώνει την παρούσα σύμβαση, η αγοράστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη», δυσκολεύοντας έτσι την απόδοση τυχόν ευθυνών.

4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θεωρούμε ότι είναι ορθά αρκετά από τα στοιχεία που περιλαμβάνει η ΜΠΕ. Για παράδειγμα, επισημαίνει ότι η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ (ισχυρά σεισμόπληκτες περιοχές), ενώ ειδικά για τις Σκουριές αναφέρει ότι : «Η ευρύτερη περιοχή τοποθετείται μεταξύ τριών σημαντικών νεοτεκτονικών δομών, το σεισμικά ενεργό ρήγμα Στρατωνίου προς τα βορειοανατολικά σε απόσταση περί τα 7,5km από τις θέσεις των δύο φραγμάτων, το ενεργό ρήγμα Γοματίου προς τα νοτιοδυτικά, σε απόσταση περί τα 7km από το μεταλλείο Σκουριών και το πιθανά ενεργό ρήγμα Παλαιοχωρίου προς τα βορειοδυτικά σε απόσταση περί τα 7km. Πέραν των ανωτέρω κύριων ρηγμάτων, στην άμεση περιοχή του έργου έχουν εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί και άλλα μικρότερης σημαντικότητας ρήγματα».
Επίσης παραθέτει μετρήσεις από πανεπιστημιακά εργαστήρια. Πέρα όμως από τις ελλείψεις που διαπιστώσαμε (όπως στην αντιμετώπιση κινδύνων ατυχήματος, αλλά και στα σημεία που αναφέρουμε στη συνέχεια), έχουμε διαφορετική άποψη σε ορισμένα καίρια θέματα, που μας οδηγούν σε διαφορετική συνολική εκτίμηση. Κυρίως όμως διαφωνούμε με δύο θεμελιώδεις παραδοχές που κάνει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς και με την αντίληψη της εταιρείας για την αειφορία.

5. Η αντίληψη περί αειφορίας

Η εταιρεία θεωρεί σαν αειφορική εκμετάλλευση την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε οποιοδήποτε σημείο της έκτασης των 264.000 στρεμμάτων, που της έχει παραχωρηθεί. Αντιγράφουμε κατά λέξη από τη «Μη τεχνική περίληψη» της ΜΠΕ: «To Έργο σε εθνική και διεθνή κλίμακα αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα, καθώς επαναπροσδιορίζει για την περιοχή εν όλω ή εν μέρει τα οικονομικά χαρακτηριστικά και το αναπτυξιακό πρότυπο μέσω πλήρους αξιοποίησης των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων, και την παράλληλη έρευνα για την επέκταση των γνωστών κοιτασμάτων και τον προσδιορισμό νέων».
Σημειώνουμε ακόμη ότι πολύ πρόσφατα η εταιρεία επιβεβαίωσε την ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος στην Πιάβιτσα, με χαρακτηριστικά ίδια με αυτό της Ολυμπιάδας. Μάλιστα φαίνεται ότι η εταιρεία θεωρεί εκμεταλλεύσιμες και πολύ μικρές περιεκτικότητες σε χρυσό, αφού στις Σκουριές , ως όριο των έργων θέτει την ισοπεριεκτική καμπύλη των 0,45g χρυσού ανά τόνο εξορυσσόμενου εδαφικού υλικού.
Κατά τη δική μας άποψη, η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι αειφορική, εφόσον δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της περιοχής, η οποία διαθέτει πλούσιο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αξιόλογο ιστορικό και πολιτισμικό τοπίο (οι αρχαιολογικοί χώροι μάλιστα περιλαμβάνουν και την γενέτειρα του Αριστοτέλη) και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού και του τουριστικού τομέα. Άρα η μεταλλευτική δραστηριότητα πρέπει να περιοριστεί σε μέρος μόνον της περιοχής, ώστε να μην υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητά της και να μην εκμηδενίζει τα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού και του τουριστικού τομέα.

6. Παρατηρήσεις σε επί μέρους περιβαλλοντικά προβλήματα

Σε ό,τι αφορά τα επί μέρους περιβαλλοντικά προβλήματα, συνοπτικά έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

6.1. Φυσικό περιβάλλον

Το προτεινόμενο έργο στις Σκουριές αποτελεί βίαιη επέμβαση στο περιβάλλον, σε μοναδική φυσική περιοχή αρχέγονου δάσους, που θα αλλάξει το τοπίο με τρόπο ουσιαστικά ανεπανόρθωτο. Η ΜΠΕ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «3 οικότοποι στους οποίους θα υπάρξουν παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Όσον αφορά στα είδη χλωρίδας, οι περιοχές επέμβασης χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη σπάνιων ειδών, ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ειδών που περιέχονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων φυτών της Ελλάδας, επομένως οι επιπτώσεις στην περιοχή εκτιμώνται ως τοπικά σημαντικές, μόνιμες και μη αναστρέψιμες». Ιδιαίτερα αναφέρουμε ότι τα δάση Οξιάς με Ilex καιTaxus πλούσια σε επίφυτα (Ilici-Fagion) αποτελούν οικότοπο σπάνιο και σημαντικό για την Ελλάδα και έχει προταθεί η ανακήρυξή του σε φυσικό απόθεμα2.
Αντίστοιχα ισχύουν και για την ορνιθοπανίδα, αφού έχουν καταγραφεί 153 είδη, από τα οποία 52 ανήκουν στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/147/Ε.Κ, 4 ανήκουν στην κατηγορία SPEC 1 και 20 στην κατηγορία SPEC 2. Ακόμη 3 είδη ανήκουν στα κρισίμως κινδυνεύοντα, 5 στα κινδυνεύοντα. 8 στα τρωτά. σε ό,τι αφορά τα θηλαστικά, από το σύνολο των 40 ειδών, 10 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ (αυστηρά προστατευόμενα) της σύμβασης της Βέρνης, και 18 στο Παράρτημα ΙΙ (αυστηρά προστατευόμενα) της σύμβασης της Βόννης. Αυτά τα στοιχεία όμως φαίνεται να μην λαμβάνονται τελικά υπ’ όψιν, ούτε το ότι χάνονται δυνατότητες ανάπτυξης οικοτουρισμού, αφού οι εξαιρετικές θέσεις πανοραμικής θέας της περιοχής ακυρώνονται.
Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση μετά το τέλος των έργων, η ΜΠΕ δεν εξηγεί από που θα προέλθει η φυτική γη πάχους 60cm. Πιστεύουμε ακόμη ότι ο συνολικός σχεδιασμός της αποκατάστασης δεν είναι ορθός, αφού δεν περιλαμβάνει ούτε ένα πρόσκοπο δενδρώδες είδος, ενώ περιλαμβάνει είδη ξένα οικολογικά με την περιοχή.

6.2 Υδατικοί πόροι

Η μεταλλευτική δραστηριότητα έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους υδατικούς πόρους της περιοχής. Η απορροή μεταλλείων στην περιοχή της Ολυμπιάδας, που υφίσταται επεξεργασία, ανέρχεται σε 350 m3/h. Η παροχή αυτή αντιστοιχεί σε ανάγκες ύδρευσης 40.000 κατοίκων περίπου. Στην τιμή αυτή πρέπει να προστεθεί και η απορροή από την προβλεπόμενη σήραγγα σύνδεσης Μαντέμ Λάκκου-Ολυμπιάδας, η οποία αναμένεται ότι θα είναι σημαντική, διότι διασχίζει υδροφόρα στρώματα. Τέλος η άντληση νερού για την προβλεπόμενη εξόρυξη μέχρι τη στάθμη -663m, μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα υφαλμύρισης του παράκτιου υδροφορέα, καθώς οι διάφοροι υδροφορείς της περιοχής, που έχει μεγάλη σεισμικότητα, δεν είναι πλήρως απομονωμένοι. Αν επεκταθεί η μεταλλευτική δραστηριότητα και στις Σκουριές, θα υπάρξουν πρόσθετες επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής. Το κοίτασμα εκεί φθάνει μέχρι τη στάθμη -100 m, ενώ σήμερα η στάθμη του υπόγειου νερού είναι στο +480m.
Απαιτείται επομένως καταβιβασμός της στάθμης κατά εκατοντάδες μέτρα. Αυτός, σύμφωνα με την ΜΠΕ, θα επιτευχθεί με άντληση από 9 γεωτρήσεις, που θα κατασκευαστούν περιμετρικά του χώρου εξόρυξης. Σημειώνουμε ότι στις θέσεις των γεωτρήσεων η στάθμη θα πρέπει να βρίσκεται κατά μερικές δεκάδες μέτρα χαμηλότερα από το -100 m, ώστε να εξασφαλίζεται ο χώρος της λατομικής δραστηριότητας. Στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι η συνολική παροχή άντλησης θα είναι 480 m3/h, δηλαδή 4200000 m3 τον χρόνο. -εν αποκλείεται κατά την άποψή μας να απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη παροχή, διότι η απαιτούμενη πτώση στάθμης είναι πολύ μεγάλη. Πάντως είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστεί η στάθμη των γεωτρήσεων που βρίσκονται σε ακτίνα 3-4 χιλιομέτρων.
Από το αντλούμενο νερό, παροχή 213 m3/h θα καταναλώνεται στη διαδικασία εμπλουτισμού. Αυτή η ποσότητα καλύπτει τις ανάγκες 25000 κατοίκων. Το υπόλοιπο αναφέρεται ότι θα επαναδιοχετεύεται στον υδροφορέα με γεωτρήσεις στα ανατολικά του ορύγματος. Αναφέρεται ακόμη (σε άλλο σημείο) ότι μέρος του θα διοχετεύεται επιφανειακά στον Καρόλακκα, άρα θα απορρέει στη θάλασσα. Σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ, πιστεύουμε ότι η ποιότητα του αντλούμενου νερού δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη, διότι ενδέχεται να διηθηθούν ρύποι, οφειλόμενοι στη μεταλλευτική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στην περιοχή. Άρα τουλάχιστον θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις των ποιοτικών του χαρακτηριστικών, πριν την επαναδιοχέτευσή του. Σημειώνουμε ακόμη ότι δεν έχουμε στοιχεία για να αξιολογήσουμε τη διαδικασία «εισπίεσης» του πλεονάζοντος νερού στον υδροφορέα.
Τέλος η περιοχή των Σκουριών βρίσκεται στο όριο των λεκανών απορροής του Ασπρόλακκα και του Χαβρία. Μέρος των αντλούμενων υπόγειων νερών θα αφαιρείται από τη δεύτερη. Τυχόν επέκταση της εξόρυξης προς νότο θα επιτείνει το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τα υδατορρεύματα, στα οποία θα κατασκευαστούν φράγματα για την απόθεση αποβλήτων, εντύπωση μας προκάλεσαν οι μικρές διατομές των προβλεπόμενων έργων εκτροπής του νερού. Σημειώνουμε ότι το ευρύτερο συγκρότημα του Κακκάβου χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και η περιοχή έχει ιστορικό πολύ σημαντικών πλημμυρών. Οι νέες μεταλλευτικές δραστηριότητες και η συνακόλουθη αλλαγή της χρήσης γης ενδέχεται να ενισχύσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

6.3. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Ιστορικά, και μέχρι σήμερα, οι μεταλλευτικές δραστηριότητες είχαν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα, κυρίως λόγω των εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων και βαρέων μετάλλων στην ατμόσφαιρα. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ, μπορούν να υπολογιστούν οι εκπομπές ρύπων από το προτεινόμενο έργο. Από την ανάπτυξη του νέου μεταλλείου στις Σκουριές υπολογίζεται ότι θα εκπέμπονται μέχρι ~430 t/y PM10 (ανάλογα με το έτος λειτουργίας) μόνο από την επιφανειακή εξόρυξη του μεταλλεύματος και των στείρων. Οι εκπομπές αυτές είναι πολύ μεγάλες, συγκρίσιμες σε μέγεθος με τις εκπομπές PM10 από τις οδικές μεταφορές για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) στην Θεσσαλονίκη και τις εκπομπές PM10 από την εξόρυξη λιγνίτη στα μεγάλα ορυχεία της ΔΕΗ στην κοιλάδα της Εορδαίας (π.χ. Πεδίο Καρδίας). Το μετάλλευμα που θα εξορύσσεται, αλλά και τα στείρα, παρουσιάζουν μια σημαντική περιεκτικότητα σε κάποια βαρέα μέταλλα, οπότε εκτιμάται ότι οι εκπομπές βαρέων μετάλλων, ιδιαίτερα As, από την εξόρυξη, την κατεργασία αλλά και τα τέλματα, θα είναι πολύ υψηλές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με παλαιότερες μετρήσεις της TVX Hellas, η ποιότητα του αέρα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμμένη σε As, με υπερετήσιες μέσες τιμές οι οποίες ξεπερνούν, κατά τόπους, την προτεινόμενη τιμή-στόχο κατά 1-2 τάξεις μεγέθους. Τα επίπεδα As εμφανίζουν τις μέγιστες τιμές κοντά στις περιοχές μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και στα τέλματα αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στο σύνολο της περιοχής, λόγω κυρίως μεταφοράς από τον άνεμο.
Κρίνοντας από την προηγούμενη εμπειρία από τις προαναφερθείσες περιοχές στις οποίες υπάρχουν παρόμοια επίπεδα εκπομπών σωματιδιακής ρύπανσης, αλλά και κάποια περιορισμένα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ΜΠΕ, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα επιβαρυνθεί σημαντικά η ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Είναι βέβαιο ότι σε πολλές περιπτώσεις θα παραβιάζονται οι ημερήσιες οριακές τιμές για τα PM10 (50 μg/m3). Η ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία για να εκτιμηθεί αν θα υπάρχει υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής των PM10. Δυστυχώς, η ΜΠΕ έχει σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων στην ποιότητα του αέρα:
1. Η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι ακατάλληλη, ανεπαρκής, και δεν τεκμηριώνεται επαρκώς. Οι υπολογισμοί αφορούν μόνο τέσσερα μετεωρολογικά σενάρια, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μέρος των μετεωρολογικών καταστάσεων οι οποίες καταγράφονται κατά την διάρκεια του έτους. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατόν π.χ. να ελεγχθούν οι υπερβάσεις των οριακών τιμών που ορίζει ο νόμος, αλλά ούτε και η γεωγραφική κατανομή της ρύπανσης.
2. Υπάρχει μια σημαντική υποτίμηση των επιπτώσεων του έργου στην ποιότητα του αέρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υπολογισμοί των εκπομπών του αρσενικού στον περιβάλλοντα αέρα οι οποίες στην περίπτωση των Σκουριών εμφανίζονται υποτιμημένες με λίγες τάξεις μεγέθους (σύμφωνα με την ΜΠΕ οι εκπομπές As στην φάση λειτουργίας θα είναι μόλις 1.3 g/y).
Αντίστοιχα, υποτιμώνται σημαντικά οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα στις γειτονικές κατοικημένες περιοχές, οι οποίες θεωρείται ότι βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Αν λάβουμε υπόψη ότι η Μ. Παναγία, το Παλαιοχώρι και η Αρναία απέχουν 3.5, 5, και 8.5 χιλιόμετρα από τις Σκουριές, αντίστοιχα, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι ο παραπάνω ισχυρισμός απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
3. Τα συμπεράσματα της μελέτης βασίζονται σε παρερμηνεία της νομοθεσίας που αφορά την ποιότητα του αέρα (ΠΥΣ 34/30.5.2002, ΦΕΚ 125Α/5-6-2002). Πιο συγκεκριμένα στη σελίδα 7.11-42 της κυρίας μελέτης αναφέρεται ότι δεν ξεπερνιούνται τα θεσμοθετημένα όρια για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους. Παρόλα αυτά, τα όρια τα οποία θεσπίζονται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας δεν αναφέρονται σε κάθε μία δραστηριότητα ξεχωριστά αλλά αφορούν τα συνολικά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αν π.χ. προσθέσουμε τα τρέχοντα επίπεδα PM10 και την εκτιμώμενη σύμφωνα με την ΜΠΕ επιβάρυνση από τις μελλοντικές δραστηριότητες βλέπουμε ότι παραβιάζονται τα θεσμοθετημένα όρια για αυτόν τον ρύπο.

6.4. Θαλάσσιο περιβάλλον

6.4.1 Λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου

Στο βόρειο τμήμα του όρμου Στρατωνίου προβλέπεται η κατασκευή δύο συστημάτων νησίδων παραβολής σκαφών σε θαλάσσια βάθη περίπου 15m. To πρώτο σύστημα νησίδων αφορά στη μεταφορά φορτίου χύδην με τη χρήση ταινιοδρόμου, ενώ το δεύτερο θα εξυπηρετεί τη μεταφορά υγρών φορτίων χύδην. Η κατασκευή των νησίδων θα γίνει με τη χρήση κυψελωτών κιβωτίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και ανωδομή από σκυρόδεμα (επί τόπου). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (κατά την κατασκευή και χρήση) των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων στο Στρατώνι διερευνώνται από την ΜΠΕ, αλλά υπάρχουν θέματα που είτε δεν έχουν απαντηθεί είτε δημιουργούν ερωτηματικά ως προς τις διαπιστώσεις που η ΜΠΕ καταλήγει:
  • Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αύξηση των πλόων (αναφέρεται ότι θα είναι 2 έως 3 φορές περισσότεροι από τους σημερινούς και μάλιστα μεγαλύτερων πλοίων), ούτε από την αυξανόμενη πιθανότητα ναυτικού ατυχήματος.
  • Δεν υπάρχει αναφορά ή εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα παράκτια νερά από την κακή λειτουργία ή βλάβη ή ατύχημα στις εγκαταστάσεις φόρτωσης στερεών ή υγρών χύδην φορτίων.
  • Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για τον χώρο κατασκευής (εργοτάξιο) των κυψελωτών κιβωτίων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των νησίδων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εργοταξίου αυτού.
  • Δεν υπάρχει αναφορά αν στην περιοχή θεμελίωσης των κυψελωτών κιβωτίων και του χώρου που θα καταλαμβάνουν οι λιθορριπές προστασίας τους υπάρχουν λιβάδια ποσειδωνίας (που αναφέρονται ότι υπάρχουν στον όρμο Στρατωνίου, σύμφωνα με προγενέστερες ωκεανογραφικές μελέτες).
  • Δεν αναφέρονται ούτε σχολιάζονται τυχόν επιπτώσεις από την μεταβολή του κυματικού πεδίου στην περιοχή των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων και τις τυχόν επιπτώσεις στην ακτογραμμή του βόρειου Στρυμωνικού κόλπου (τυχόν διαβρώσεις ή προσχώσεις της παραλιακής ζώνης).
Επομένως το τελικό συμπέρασμα της ΜΠΕ ότι «η χρήση του υφιστάμενου λιμένα και η κατασκευή του νέου εκτιμάται ότι θα έχουν αρνητική αλλά μη σημαντική επίπτωση στο σύστημα παράκτιων υδάτων της περιοχής Στρατωνίου(GR0010000100091)», δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και φαίνεται ότι δεν ευσταθεί.

6.4.2. Παράκτια ύδατα Δήμων Αρναίας, Σταγείρων & Παναγιάς

Η ακτογραμμή των παράκτιων υδάτων της περιοχής μελέτης έχει συνολικό μήκος περίπου 77 km. Κατά μήκος της υπάρχουν πολλά μικρά ή μεγαλύτερα φυσικά υδρολογικά συστήματα (χείμαρροι) απορροής των επιφανειακών υδάτων της περιοχής, που επηρεάζουν την ποιότητα των παράκτιων νερών αλλά και των ιζημάτων του θαλάσσιου πυθμένα.
Η ποιότητα των παράκτιων νερών χαρακτηρίζεται είτε με τη βοήθεια παλαιότερων ωκεανογραφικών μελετών (π.χ. ΕΚΒΥ 1999), είτε με μετρήσεις της περιόδου 2000-2002 (Ελ. Χρυσός) είτε με σχετικά πρόσφατες μετρήσεις του 2006-2009 (ΚΕΠΑΜΑΧ). Αν εξαιρεθούν οι μετρήσεις και αναλύσεις της μελέτης του ΕΚΒΥ, που πρόκειται για μετρήσεις του συνόλου σχεδόν των ωκεανογραφικών παραμέτρων (αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες), οι υπόλοιπες μετρήσεις αφορούν μόνον τα νερά (και όχι και τα ιζήματα του θαλάσσιου πυθμένα ή άλλες βενθικές παραμέτρους) και έχουν γίνει κυρίως για να καλύπτουν τις απαιτήσεις δειγματοληψίας του προγράμματος «γαλάζιες σημαίες» για τα νερά και τις περιοχές κολύμβησης. Επίσης οι ωκεανογραφικές μετρήσεις αναφέρονται σε ένα σύνολο σταθμών που δεν είναι πάντα ίδιο σε κάθε περίοδο μετρήσεων, δεν καλύπτουν όλα τα παράκτια ύδατα της περιοχής μελέτης και επίσης δεν (ή δεν υπάρχουν στοιχεία ότι) καλύπτουν όλη τη θαλάσσια στήλη. Οι μετρήσεις παρουσιάζονται ως μέσες και ακραίες τιμές επί όλων των δειγμάτων που έχουν ληφθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, χωρίς να αναφέρονται άλλα σημαντικά στοιχεία (όπως ημερομηνία δειγματοληψίας, βάθος, κλπ.) ή να συσχετίζονται με τις επικρατούσες θαλάσσιες (άπνοια ή θαλασσοταραχή), ατμοσφαιρικές και υδρολογικές συνθήκες (ελάχιστη ή μέγιστη απορροή χειμάρρων).
Επισημαίνονται ιδιαίτερα τρεις παραλήψεις:
(1) Η απουσία μετρήσεων στα ιζήματα του θαλάσσιου πυθμένα παρά το γεγονός (που επισημαίνεται και στη ΜΠΕ) ότι αυτά αναφέρονται ως ρυπασμένα, λόγω της απευθείας απόρριψης μεταλλευμάτων (σε παλαιότερες εποχές) στη θαλάσσια χωρίς καμιά επεξεργασία
(2) Η απουσία αποτύπωσης των λιβαδιών της ποσειδωνίας, παρόλο που, όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ, σύμφωνα με στοιχεία από παλαιότερες ωκεανογραφικές μελέτες, έχουν καταγραφεί σε αρκετά τμήματα της θαλάσσιας περιοχής.
(3) Η παντελής έλλειψη αναφοράς σε επεισόδια ατυχηματικών ή πλημμυρικών μεγάλων απορροών (όπως αυτή του 2002 και του Φεβρουαρίου 2010) που είχαν ως αποτέλεσμα να καλυφθεί το σύνολο σχεδόν της θαλάσσιας έκτασης του Στρυμωνικού κόλπου με ρυπασμένα νερά από τους χώρους απόθεσης.
Επομένως το συμπέρασμα της ΜΠΕ ότι «η υφιστάμενη κατάσταση θαλασσίων νερών στην περιοχή του Ακάνθιου Κόλπου είναι καλή και πληροί τις προδιαγραφές για νερά κολύμβησης. Παρ’ όλα αυτά αναμένεται εποχική διακύμανση των ποιοτικών παραμέτρων και ιδίως των βαρέων μετάλλων η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει και σε τοπικές αιχμές εκτός των ορίων αυτών» δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και φαίνεται ότι δεν ευσταθεί.

6.5. Υγρά – στερεά απόβλητα

α. Νερά μεταλλείων

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, οι νέες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών θα λειτουργούν με στόχο την πλήρη ανακύκλωση των νερών εντός των εγκαταστάσεων και τη μηδενική παραγωγή υγρών αποβλήτων, τόσο από το μεταλλείο όσο και από το εργοστάσιο εμπλουτισμού. Τα νερά του μεταλλείου στο Στρατώνι θα οδηγούνται σε νέα μονάδα επεξεργασίας στο Μαντέμ Λάκκο και μετά την επεξεργασία θα διατίθενται στο ρ. Κοκκινόλακκα, κατάντη του κύριου φράγματος. Τέλος, τα νερά του μεταλλείου Ολυμπιάδας θα οδηγούνται στις υφιστάμενες επιφανειακές εγκαταστάσεις κατεργασίας, και επειδή η ποιότητά τους πληροί τα θεσμοθετημένα όρια απόρριψης στους φυσικούς αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής, θα υφίστανται μόνο διαύγαση με προσθήκη κροκιδωτικού και θα απορρίπτονται στο ρέμα Μαυρόλακκα, και μόνον σε περίπτωση που οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων μετάλλων υπερβαίνουν τα περιβαλλοντικά όρια, θα τίθεται σε λειτουργία και η υφιστάμενη μονάδα εξουδετέρωσης με προσθήκη πολφού ασβέστη, που εξισορροπεί το pH.
Τα παραπάνω δεν διασφαλίζουν πλήρη προστασία των υδάτινων αποδεκτών, καθώς στο παρελθόν υπήρξαν πολλές «αστοχίες» και τα νερά των μεταλλείων Στρατωνίου και Ολυμπιάδας βρέθηκαν αρκετές φορές να υπερβαίνουν τα όρια για διάθεση σε φυσικούς αποδέκτες, κυρίως σε ό,τι αφορά στο As, Pb και pH.

β. Νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας μεταλλεύματος και απόθεσης αποβλήτων στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου

Από τη μεταλλουργική διαδικασία της ακαριαίας τήξης παράγονται αρσενικούχα διαλύματα (βιομηχανικό νερό που προκύπτει από την έκπλυση των απαερίων της μεταλλουργικής διαδικασίας). Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, για τον καθαρισμό τους θα εφαρμοσθεί η μέθοδος της καταβύθισης του αρσενικού υπό μορφή κρυσταλλικού σκοροδίτη, σε υψηλή θερμοκρασία (150-160°C) και πίεση, με οξείδωση του περιεχομένου αρσενικού στην πεντασθενή βαθμίδα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες με την διαβίβαση μίγματος SO2/O2. (Β-Τ). Από την καταβύθιση του αρσενικού παράγεται σκοροδίτης (αρσενικικός σίδηρος FeAsO4.2H2O) και γύψος. Η ιλύς σκοροδίτη-γύψου, αφού διηθηθεί μέχρι τελικής υγρασίας <20% κ.β., οδηγείται στη στεγανοποιημένη εγκατάσταση απόθεσης στον Κοκκινόλακκα.
Τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού της ιλύος από τη μονάδα καθαρισμού του βιομηχανικού νερού της μεταλλουργίας (ορυκτολογική και χημική ανάλυση και δοκιμή EN 12457-02) συνοψίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, αλλά δεν περιέχονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV με τις Τεχνικές Εκθέσεις των δύο Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων στα οποία ανατέθηκε ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των στερεών αποβλήτων (Εργαστήριο Μεταλλουργίας του Ε.Μ.Π. και Eργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΑΠΘ.), όπως γίνεται για τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα. Επίσης, δεν διευκρινίζεται ο τρόπος παρασκευής του δείγματος ιλύος που υποβλήθηκε σε περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό δεδομένου ότι πρόκειται για μελλοντικό απόβλητο.
Το σημαντικό είναι ότι η ιλύς σκοροδίτη-γύψου, που αποτελεί το 70% των στερεών αποβλήτων, είναι επικίνδυνη λόγω υψηλής εκπλυσιμότητας As. Διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για τη σταθερότητα του κρυσταλλικού σκοροδίτη στις συνθήκες συναπόθεσής του με άλλα στερεά απόβλητα. Το ουδέτερο-αλκαλικό pH και η παρουσία κυανιούχων μπορεί να οδηγήσουν σε επαναδιάλυση του αρσενικού, ενώ πιθανές αναγωγικές συνθήκες θα μετατρέψουν το As(V) στην πιο ευδιάλυτη και τοξική μορφή του τρισθενούς αρσενικού. Στην ίδια τη ΜΠΕ (Κεφάλαιο 4, σελ. 4.4-16), επισημαίνεται ότι κατά την απόθεση του κρυσταλλικού σκοροδίτη πρέπει να προβλεφθούν ελεγχόμενες συνθήκες και ότι στις εγκαταστάσεις απόθεσης πρέπει να αποφευχθεί η ανάμιξη του σκοροδίτη με αλκαλικά υλικά ή η δημιουργία αναγωγικών συνθηκών που μπορούν να ευνοήσουν τη χημική ή μικροβιακή αναγωγή του As(V) στην ευδιάλυτη μορφή του τρισθενούς αρσενικού. Με βάση τα παραπάνω, η απόθεση του σκοροδίτη στον Κοκκινόλακκα θα έπρεπε να γίνεται σε χωριστές κυψέλες, κάτι που δεν προβλέπεται. Επίσης έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις:
  • Με βάση τα αποτελέσματα των δύο Εργαστηρίων στα οποία ανατέθηκε ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των στερεών αποβλήτων, φαίνεται ότι και άλλα απόβλητα επιπλέον του σκοροδίτη είναι επικίνδυνα (λόγω υψηλής εκπλυσιμότητας τοξικών μετάλλων ή και θειικών) ή/και μη αδρανή (με τάση παραγωγής οξύτητας). Κατά συνέπεια, για όσα από αυτά δεν προβλέπεται να οδηγηθούν για απόθεση στο ΧΥΤΑ επικινδύνων, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης, π.χ. για τη θραυσμένη σκωρία (προβλέπεται προσωρινή απόθεση κατάντη της μεταλλουργίας μέχρι την αξιοποίηση), τα στείρα εξόρυξης των σκουριών (προβλέπεται αξιοποίηση στην κατασκευή φραγμάτων στα παρακείμενα ρέματα Καρατζά Λάκκος και Λοτσάνικο).
  • Η ΜΠΕ δεν αναφέρει κανέναν απολύτως έλεγχο σε ό,τι αφορά στα κυανιούχα στις λίμνες τελμάτων. Τα όρια για τα wad κυανιούχα, δηλ. τα διιστάμενα σε ασθενή οξέα κυανιούχα που θεσπίζονται με την Οδηγία 2006/21/ΕΚ είναι 50 ppm από την 1η Μαΐου 2008, 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, 10 ppm από την 1η Μαΐου 2018 και 10 ppm για εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια μετά την 1η Μαΐου 2008. Η ΜΠΕ καταλήγει εσφαλμένα στο συμπέρασμα ότι υπάρχει συμμόρφωση με τα παραπάνω όρια στηριζόμενη στη χαμηλή εκπλυσιμότητα κυανιούχων από τα στερεά απόβλητα χωρίς να εξετασθούν τα κυανιούχα στις λίμνες τελμάτων.
  • Τέλος, ένα σημαντικό τμήμα των αποβλήτων της βιομηχανικής δραστηριότητας δεν υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ. Πρόκειται για τα απόβλητα που, ενώ παράγονται κατά τη διάρκεια εργασιών εξόρυξης ή επεξεργασίας ορυκτών, δεν συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία εξόρυξης ή επεξεργασίας, όπως απόβλητα τροφίμων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένες στήλες και συσσωρευτές. Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα πρέπει να υπόκειται εν μέρει στις διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο 2008/98/ΕΚ (δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, αλλά οφείλουν τόσο οι επενδυτές και όσο η -ιοίκηση να τη λάβουν υπόψη και να την εφαρμόσουν.
6.6. Βιοσυσσώρευση ρύπων

Επιτόπια έρευνα στα υδατορρεύματα της περιοχής έδειξε ότι υπάρχει βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων, και μάλιστα σε εδώδιμο είδος ψαριού3. Το φαινόμενο είναι ανησυχητικό και θα έπρεπε να διερευνηθεί.

6.7. Μέθοδος επεξεργασίας για την απόληψη του χρυσού

Η μέθοδος της ακαριαίας τήξης (flash smelting) που προτείνεται να εφαρμοσθεί για την τελική απόληψη του χρυσού, δεν δίνει καθαρό χρυσό αλλά μίγματα χρυσού με χαλκό, μόλυβδο και σίδηρο (στην εξεταζόμενη περίπτωση). Η ΜΠΕ δεν αναφέρει το πώς θα γίνει ο διαχωρισμός των μιγμάτων αυτών και ειδικότερα αν θα επιτευχθεί με κυάνωση.

6.8. Η τεχνική της λιθογόμωσης

Η λιθογόμωση των στοών, όπως προτείνεται στη ΜΠΕ, περιορίζει οπωσδήποτε τη δημιουργία όξινων απορροών. Είναι αμφίβολο όμως αν θα την σταματήσει τελείως. Σημειώνουμε ότι η περιεκτικότητα σε τσιμέντο, που είναι σχετικά χαμηλή, δεν καθιστά υδατοστεγές το υλικό πλήρωσης των στοών. Επίσης, με βάση το συνολικό ισοζύγιο μάζας, αμφιβάλλουμε για το αν θα υπάρχει υλικό για λιθογόμωση στα τελευταία χρόνια λειτουργίας των έργων εξόρυξης.

6.9. Η σήραγγα Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας

Η σήραγγα αυτή εμφανίζεται ως περιβαλλοντικό έργο, που θα απαλλάξει το τοπικό δίκτυο από την κίνηση βαρέων οχημάτων μεταφοράς μεταλλεύματος από το υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας προς το νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο, καθώς και μεταφοράς τελμάτων από το εν λόγω εργοστάσιο προς το υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας για χρήση στη λιθογόμωση. Το κύριο τμήμα της έχει συνολικό μήκος 8770 m και έχει ωφέλιμες διαστάσεις 6m x 6m. Η χάραξη εκκινεί από απόλυτο υψόμετρο +240m από το Β όριο του γηπέδου των εργοστασίων εμπλουτισμού και μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο και καταλήγει σε απόλυτο υψόμετρο -663m. Η καθοδική όδευση της στοάς χαρακτηρίζεται από ελάχιστη και μέγιστη κλίση 8,85% και 15% αντίστοιχα, ενώ η μέση κλίση είναι της τάξεως του 10,3%. Κλίσεις μεγαλύτερες από 12% είναι εκτός των επιτρεπτών ορίων και δημιουργούν μεγάλους κινδύνους για τα οχήματα.
Στο εύλογο ερώτημά μας γιατί δεν καταλήγει η στοά σε μεγαλύτερο υψόμετρο, ώστε να μειωθεί η κατά μήκος κλίση, τα στελέχη της εταιρείας ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη χάραξη εξυπηρετεί και ερευνητικούς σκοπούς. Εντύπωσή μας, που ενισχύεται από την πρόβλεψη κατασκευής και εγκάρσιων στοών, είναι ότι πρόκειται μάλλον για σύστημα στοών εξόρυξης μεταλλεύματος. Για τον λόγο αυτό ξεπεράστηκαν στον σχεδιασμό τα όρια ασφαλούς κίνησης οχημάτων. Μάλιστα, με τον μανδύα του περιβαλλοντικού έργου, αποφεύγονται τυχόν αντιρρήσεις για επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

7. Οι διαφορές στις θεμελιώδεις παραδοχές

Η ΜΠΕ κάνει την παραδοχή ότι υπάρχουν δύο μόνον εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες και συγκρίνει: α) η επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στις Σκουριές και β) η άμεση διακοπή της δραστηριότητας της εταιρείας, που χαρακτηρίζεται ως «μηδενική» λύση. Περιέργως κατά τη γνώμη μας, αγνοεί την προφανέστερη λύση: Συνέχιση της εκμετάλλευσης των υπαρχόντων μεταλλείων, χωρίς επέκταση σε άλλες περιοχές (η οποία και θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται ως μηδενική λύση).
Η δεύτερη βασική παραδοχή, που είναι επίσης λανθασμένη, έχει να κάνει με τις ευθύνες περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει η εταιρεία. Δέχεται συνολικά ότι η εταιρεία δεν έχει ευθύνη και δεν θα αποκαταστήσει περιοχές που έχουν ρυπανθεί, αν η χρήση τους άρχισε πριν την εγκατάστασή της, παρά το γεγονός ότι τις χρησιμοποίησε και η ίδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο χώρος απόθεσης χρυσούχων αρσενοπυριτών. Αυτοί είχαν συσσωρευθεί για χρόνια ως απόβλητο, και μάλιστα πολύ επικίνδυνο. Η άνοδος της τιμής του χρυσού επέτρεψαν στην εταιρεία να τους πουλήσει στην Κίνα με σημαντικό οικονομικό όφελος. Η ΜΠΕ περιέργως υποστηρίζει ότι αν αποχωρήσει τώρα η εταιρεία, δεν έχει υποχρέωση καθαρισμού του χώρου. Αν δοθεί αυτή η ερμηνεία στη σύμβαση, αναρωτιέται κανείς τι θα επέβαλε στην εταιρεία να αποκαταστήσει τον χώρο μετά από 30 χρόνια ή όποτε θα αποφασίσει να αποχωρήσει. Το ίδιο ισχύει και για άλλες ρυπασμένες θέσεις. Τέλος, σε περίπτωση άμεσης αποχώρησης της εταιρείας, το κράτος που θα αναλάβει το περιβαλλοντικό κόστος, θα έχει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από την επιστροφή της εκχωρηθείσας περιουσίας.

8. Συμπεράσματα

Με βάση την αξιολόγηση της ΜΠΕ, η οποία δόθηκε προς διαβούλευση, και των άλλων διαθέσιμων στοιχείων, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. θεωρεί ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας δεν είναι αειφόρο, αφού θα αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, η οποία διαθέτει πλούσιο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αξιόλογο ιστορικό και πολιτισμικό τοπίο (οι αρχαιολογικοί χώροι μάλιστα περιλαμβάνουν και την γενέτειρα του Αριστοτέλη) και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού και του τουριστικού τομέα.
Ειδικότερα, τα προτεινόμενα έργα στις Σκουριές (νέο μεταλλείο, εργοστάσιο εμπλουτισμού και χώροι απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων) χαρακτηρίζονται από σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις. Η ΜΠΕ δεν απαντά ικανοποιητικά στις εκτιμήσεις και τις εύλογες ανησυχίες για δυσμενείς επιπτώσεις. Αναφέρονται ενδεικτικά οι επιπτώσεις α) στο φυσικό περιβάλλον (περιοχή αρχέγονου δάσους με πολλά προστατευόμενα είδη), β) στους υδατικούς πόρους (ταπείνωση στάθμης του υπόγειου νερού, πιθανή ενίσχυση της έντασης και της επικινδυνότητας των πλημμυρικών φαινομένων, κίνδυνος ρύπανσης από τις πρόσθετες δραστηριότητες, ασαφής περιγραφή της διαδικασίας εισπίεσης του πλεονάζοντος νερού), και γ) στην ποιότητα του αέρα της ευρύτερης περιοχής (υψηλά επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης τα οποία σε πολλές περιπτώσεις θα υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια για την προστασία της υγείας).
Σε ό,τι αφορά τη μεταλλευτική δραστηριότητα στις περιοχές Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, είναι θετικό το γεγονός ότι τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν αποκατάσταση των παλαιών χώρων απόθεσης, ωστόσο η προβλεπόμενη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι επικίνδυνα και μη αδρανή με δυνατότητα παραγωγής οξύτητας, δεν διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος στους χώρους απόθεσης ή αξιοποίησής τους π.χ. δεν προβλέπεται απόθεση του σκοροδίτη σε χωριστές κυψέλες με κίνδυνο τη διαλυτοποίηση του αρσενικού, ενώ δεν είναι σαφές αν υπάρχει συμμόρφωση με τα όρια της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα κυανιούχα στους χώρους απόθεσης αποβλήτων. Επιπλέον, ορισμένα θέματα φαίνεται ότι δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς (π.χ. οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα υπόγεια νερά). Τέλος, δεν διευκρινίζεται το σημαντικό θέμα του διαχωρισμού του χρυσού μετά την ακαριαία τήξη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ προτείνει να μην γίνει αποδεκτή η ΜΠΕ και να μην προχωρήσει η αδειοδότηση του έργου.

Σημειώσεις-Βιβλιογραφία:
1 Προηγούμενη εταιρεία
2 Αθανασιάδης, Θεοδωρόπουλος και Ελευθεριάδου, 2000.
3 Lazaridou-Dimitriadou m., Koukoumides H., Lekka M. & Gaidagis G., 2004. “Integrative evaluation of the ecological quality of metalliferous streams (Chalkidiki, Macedonia, Hellas)”. Environmental monitoring and Assessment, 91: 59-86.

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος βάζουν φρένο στην περιβαλλοντική καταστροφή στην Ικαρία.     http://www.econews.gr/2011/03/02/epitheorites-perivallontos-yvridiko-...


[1]Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση της περιβαλλοντικής καταστροφής από
την κατασκευή του *υβριδικού εργοστασίου*<http://www.econews.gr/tag/ikaria/>
 [2] της* **ΔΕΗ* Ανανεώσιμες ΑΕ στην* **Ικαρία* (περιοχή Προεσπέρα).

Μετά από επιτόπιες έρευνες της ερευνητικής ομάδας του
*Αρχιπελάγους*<http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/...>
 [3]στο εργοτάξιο της αναδόχου εταιρείας και πλήθος επιστολών προς όλους
τους αρμόδιους φορείς, υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τη διερεύνηση των όσων
τεκμηριωμένα καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή.

http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/...

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος *(ΕΥΕΠ*) επιβεβαίωσε τις
καταγγελίες με βάση, αφενός τα στοιχεία που προσκόμισε το *Αρχιπέλαγος*και
αφετέρου, την έκθεση αυτοψίας που διενήργησε στην περιοχή το κλιμάκιο
επιθεώρησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφερειακής Ενότητας
Σάμου, όπου διαπιστώθηκε καταπάτηση του αιγιαλού με την απόρριψη και
συγκέντρωση χιλιάδων κυβικών αδρανών υλικών, απόρριψη τεράστιου όγκου αυτών
στη θάλασσα, διαρροή στο έδαφος λαδιών και λιπαντικών, καύσεις ελαστικών
κ.α.

Με έγγραφο που απέστειλε η *ΕΥΕΠ** *σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
(Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, Δήμο Ικαρίας, Λιμεναρχείο Σάμου και
ο Λιμενικό Σταθμός Ευδήλου) τους καλεί να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά, πως: «είναι απαράδεκτο έργα και
δραστηριότητες που κατά κύριο λόγο αποσκοπούν στην προστασία του
περιβάλλοντος, όπως είναι η κατασκευή υβριδικού σταθμού, από τη ΔΕΗ, να
εκτελούνται παραβιάζοντας κάθε σχετική νομοθεσία και να δημιουργούν σοβαρές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία
υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα μέτρα πρόληψης, σύμφωνα με την
περιβαλλοντική της αδειοδότηση καθώς και τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης
κάθε περιβαλλοντικής ζημιάς που θα διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας».

Ταυτόχρονα, σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται η κατεπείγουσα εντολή που διέταξε η
*Εισαγγελία Σάμου* για το σχηματισμό δικογραφίας και το Α/Τ Αγ. Κηρύκου
διενεργεί τη σχετική προανάκριση λαμβάνοντας καταθέσεις από όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη.

Το σύνολο των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν θα αναδείξει τόσο τις
συστηματικές παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων από την ανάδοχο εταιρεία
ενώ το σύνολο του φακέλου θα αποσταλεί και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, ώστε να καταλογιστούν τυχόν ευθύνες για ολιγωρία ή παραβάσεις
καθήκοντος από τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι νομικοί σύμβουλοι του *Αρχιπελάγους* επεξεργάζονται ήδη την
προώθηση της υπόθεσης, μεταξύ άλλων, και στα αρμόδια κοινοτικά όργανα
δεδομένου ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και ελέγχεται για
παραβίαση του Κοινοτικού δικαίου κατά την πορεία κατασκευής του.

Σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σκηνικά που έχει στηθεί για το φυσικό
περιβάλλον της Ικαρίας αναμένουμε από τον  νεοσύστατο δήμο να λάβει τις
αναγκαίες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα εξυπηρετούν το δημόσιο και όχι το
εταιρικό συμφέρον και να συμβάλει έμπρακτα στην αναστροφή της κατάστασης.

Για το *econews* <http://www.econews.gr/> [4]

Article printed from EcoNews.gr: *http://www.econews.gr*

URL to article: *
http://www.econews.gr/2011/03/02/epitheorites-perivallontos-yvridiko-...
*

URLs in this post:

[1] Image: *
http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2011/03/epitheorites-perival...
*

[2] *υβριδικού εργοστασίου*: *http://www.econews.gr/tag/ikaria/*

[3] *Αρχιπελάγους*:*
http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/...
*

[4] *econews*: *http://www.econews.gr/*

[5] Image: *
http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2011/03/epitheorites-perival...
*

[6] ?: *http://alexking.org/projects/wordpress/popularity-contest*

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Για παράβαση καθήκοντος καταγγέλλουν την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, πολίτες και φορείς του Δήμου Μονεμβασίας.26 Φεβρουαρίου 2011.
Κάτοικοι και φορείς του Δήμου Μονεμβασίας, που αντιδρούν στην άναρχη χωροθέτηση αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας σε περιοχές του Δήμου, καταγγέλλουν την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με την αδειοδότηση εταιρίας στη θέση «Πούλος» στον Νότιο Πάρνωνα. Σύμφωνα με τους κατοίκους η ηγεσία και υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, αδειοδότησε τις εταιρίες «Άλφα Αιολική Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ» και «Αιολική Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ» για εγκατάσταση ανεμογεννητριών, παρότι είχαν ενημερώσει με επιστολή την ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για σωρεία παραβάσεων από τις εταιρίες, καθώς και όλες τις προβληματικές πτυχές των συγκεκριμένων έργων.

Οι κάτοικοι και οι φορείς του Δήμου Μονεμβασίας, απευθύνουν προς το ΥΠΕΚΑ ζητώντας απαντήσεις συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, πως γίνεται να λαμβάνεται υπ’ όψιν από την Υπουργό και Υφυπουργό ΠΕΚΑ, μη εγκεκριμένη μελέτη Ειδική χωροταξική μελετη....... .........γιατί η ενσωματωμένη στην ΕΠΟ έγκριση επέμβασης φαίνεται να χορηγείται σε δασική έκταση και όχι σε αναδασωτέα, εάν το ΥΠΕΚΑ είχε λάβει γνώση περί της έκδοσης των α.π. 1862, 1863/16-8-2010 πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής δια των οποίων αποβλήθηκαν οι «Άλφα Αιολική Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ» και «Αιολική Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ» από τις «αυθαίρετα και χωρίς κανένα δικαίωμα» καταληφθείσες και εκχερσωθείσες δημόσιες δασικές εκτάσεις, τι σκοπεύει να κάνει το ΥΠΕΚΑ με την προδήλως ακυρώσιμη Υπουργική απόφαση κ.α.

Διαβάστε αναλυτικά, μια από τις αιτήσεις – υπομνήματα που εστάλησαν , από διάφορους κατοίκους και φορείς τους Δήμου Μονεμβασίας, τόσο προς το ΥΠΕΚΑ , όσο και προς τους Λάκωνες βουλευτές. Η συγκεκριμένη αίτηση – υπόμνημα, από την Ομοσπονδία

Υπόμνημα της Ομοσπονδίας προς Υπουργό ΠΕΚΑ 
Ομοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής
Πραξιτέλους 87 , 18532 Πειραιάς
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 0010
Αίτηση-Υπόμνημα
Προς –Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, τμήμα Α / Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11 T.K. 114 73
- Γραφείο Υπουργού, Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
- Βουλευτές Νομού Λακωνίας
Θέμα :Μη σύννομη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 36 MW στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη και Καλογεροβούνι-Πούλος, συνοδών έργων οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός διοικητικών ορίων πρώην Δήμων Ζάρακα και Μολάων Νομού Λακωνίας.
Χορήγηση περιβαλλοντικών πληροφοριών-εγγράφων ώστε να αποκτήσουμε πλήρη γνώση των στοιχείων που καθιστούν περαιτέρω ακυρώσιμη την εν λόγω πράξη.
Υπόψη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και των Υπουργών.
Κε Τολέρη, Κα Υπουργέ ΠΕΚΑ, Κε Υφυπουργέ ΠΕΚΑ,
προ ολίγων ημερών πληροφορηθήκαμε για την έκδοση της απόφασης που αφορά εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών εντός και εγγύτατα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Όρη Ανατολικής Λακωνίας GR 2540007».
Με α.π. υποβάλλαμε αίτημα στον Δήμο Μονεμβασίας αιτούμενοι να επιληφθεί αρμοδίως της αίτησης ακύρωσης της εν λόγω απόφασης ΥΠΕΚΑ κατόπιν συζήτησης του θέματος στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ως εκ τούτου, επειδή θα παραστούμε στην συζήτηση του θέματος και εν συνεχεία θα υποβάλλουμε ενδεχομένως από κοινού την αίτηση ακύρωσης (αναμένοντας και την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας), παρακαλούμε να μας χορηγηθούν σε εύλογο χρόνο λόγω προθεσμιών, όλα τα υπ’ όψιν έγγραφα της α.π. 133877/23-12-2010 απόφασης Υπ. ΠΕΚΑ από το απαριθμούμενο ως 17 υπ’ όψιν έγγραφο, δηλαδή το υπ’ αριθμόν 53998/23-12-2005 του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ), έως και το απαριθμούμενο ως 48 υπ όψιν, δηλαδή το υπ’ αριθμόν 20.01.01.236/23-11-2010 έγγραφο της «Άλφα Αιολικής Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ»και «Αιολικής Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ». (17-48 υπ’ όψιν, όλα τα αναφερόμενα έγγραφα που έχουν πρωτόκολλο ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ)
Επαναλαμβάνουμε, επειδή αναφέρονται στην Υπουργική πράξη περισσότερα των απαριθμημένων εγγράφων παρακαλούμε να χορηγηθούν όλα τα έγγραφα ώστε να λάβουμε πλήρη γνώση.
Παρακαλούμε επίσης να μας απαντήσετε με σαφήνεια ως προς τα κάτωθι :
1) Η υπουργική απόφαση λαμβάνει υπ’ όψιν της, το σκεπτικό των 3596, 3597/2007 αποφάσεων ΣτΕ, την επονομαζόμενη από τους συντάκτες της, «Ειδική χωροταξική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την χωροθέτηση ζώνης αναζήτησης ΑΣΠΗΕ στη ΒΑ Λακωνία».
Βάσει του α.π. 109761/29-12-2006 ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, η προαναφερόμενη μελέτη «δεν εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων». Κατά το άρθρο 9 του νόμου υπ’ αρ 3851/2010-θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.-«Για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ λαμβάνονται υπόψη μόνο εγκεκριμένα χωροταξικά, πολεοδομικά, ρυθμιστικά σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ..» Η χρηματοδοτημένη από τις μητρικές εταιρείες του θέματος μελέτη για να γεμίσει η ΒΑ Λακωνία ανεμογεννήτριες ούτε εγκεκριμένη είναι ούτε εναρμονίζεται με το ΕΠΧΣΑΑ/ΑΠΕ.
Πως γίνεται και λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτή η «μελέτη» από την Υπουργό και Υφυπουργό ΠΕΚΑ;
2) Είχε λάβει γνώση το ΥΠΕΚΑ των α.π. 1255/31-5-2010 και 1221/31-5-2010 πράξεων του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου δια των οποίων κηρύχθηκαν αναδασωτέα 128.618 τετραγωνικά μέτρα στις θέσεις Πούλος-Καλογεροβούνι και 157.313 τετραγωνικά μέτρα στις θέσεις Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είχε εκχερσωθεί παράνομα στα πλαίσια της υλοποίησης των αρχικών εγκρίσεων επέμβασης για την εγκατάσταση των αιολικών (πριν διακοπούν οι εργασίες από το ΣτΕ κατόπιν υποβολής αιτήσεων ακύρωσης των σχετικών ΚΥΑ/ΕΠΟ και ΑΕΠΟ και των αδειών εγκατάστασης), με Εισαγγελική μάλιστα παρέμβαση προς αποκατάσταση της νομιμότητας ;
Είχε λάβει γνώση το ΥΠΕΚΑ περί της έκδοσης των α.π. 1862, 1863/16-8-2010 πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής δια των οποίων αποβλήθηκαν οι «Άλφα Αιολική Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ» και «Αιολική Μολάων Λακωνίας ΑΕΒΕ» από τις «αυθαίρετα και χωρίς κανένα δικαίωμα» καταληφθείσες και εκχερσωθείσες δημόσιες δασικές εκτάσεις όπου και βεβαιώθηκαν σε βάρος των αποβαλλομένων 59.000 € λόγω καταστροφής της δασικής βλάστησης και προς αποκατάσταση αυτής και 342.500 € για αποζημίωση λόγω παρανόμου χρήσης της δασικής έκτασης;
Αν ναι, γιατί η ενσωματωμένη στην ΕΠΟ έγκριση επέμβασης φαίνεται να χορηγείται σε δασική έκταση και όχι σε αναδασωτέα;
Αν όχι, τι σκοπεύει να κάνει το ΥΠΕΚΑ με την προδήλως ακυρώσιμη Υπουργική απόφαση, θα παραμείνει ως έχει αυτή, θα «θεραπευτεί» κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση επέμβασης, ή θα ανακληθεί δεδομένων και των άλλων νομικών ελαττωμάτων της;
Θα ανακληθούν οι πράξεις χαρακτηρισμού που φέρουν τις εκτάσεις ως δασικές ενώ αυτές είναι αναδασωτέες ή θα κληθεί ο Δασάρχης Μολάων να εγκαταστήσει τις θυγατρικές της «Ελληνικής Τεχνοδομικής Άνεμος Α.Ε.», επίσης θυγατρικής, στην αναδασωτέα έκταση από την οποία έχουν προ ολίγων μηνών αποβληθεί; Θα νομιμοποιηθούν οι παρανομίες των ενεχομένων εταιρειών από την διοίκηση ή θα τακτοποιηθούν μέσω κάποιου είδους περαίωσης;
Η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ είχε λάβει γνώση του α.π. 35/18-1-2010 πορίσματος του Επιθεωρητή Δασών Πελοποννήσου ο οποίος εξετάζοντας καταγγελία που υποβλήθηκε σχετικά με την παράλειψη καθήκοντος του Δασάρχη Μολάων να κηρύξει τις εκχερσωμένες περιοχές αναδασωτέες, διαπίστωσε αρμοδίως, ότι το Δασαρχείο Μολάων δεν παρακολούθησε την εφαρμογή της έγκρισης επέμβασης και της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων με αποτέλεσμα οι εταιρείες ανενόχλητες, να προκαλέσουν τις περιγραφόμενες στην έκθεση αλλοιώσεις του φυσικού αναγλύφου σε υπερβολικό και μη αναστρέψιμο βαθμό (υποβάθμιση περιβάλλοντος), ότι και όταν επισημάνθηκαν οι παράνομες πράξεις των εταιρειών από την αρμόδια υπηρεσία Νομαρχίας το έτος 2006 και κατά την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού των εκτάσεων, πάλι δεν προέβη στις οφειλόμενες ενέργειες (μηνύσεις, κήρυξη αναδασωτέων των παρανόμως εκχερσωθεισών εκτάσεων, έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής κατά των εταιρειών);
[Διαπιστώθηκαν επίσης ευθύνες της Δ/νσης Δασών Λακωνίας για την απραξία της, επειδή δεν διέταξε την λήψη των οφειλομένων ενεργειών και στη συνέχεια δεν έλεγξε την υφιστάμενη της υπηρεσία του Δασαρχείου Μολάων.
Ο Επιθεωρητής Δασών πρότεινε να κηρυχθούν αναδασωτέες οι παράνομα εκχερσωθείσες δημόσιες δασικές εκτάσεις, να μηνυθούν οι εταιρείες, να εκδοθούν πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής των εταιρειών με σκοπό την είσπραξη της οφειλόμενης αποζημίωσης για την ζημιά σε βάρος του δημοσίου, να εισπραχτούν τα οφειλόμενα ανταλλάγματα χρήσης των εκτάσεων, να ανακληθούν οι πράξεις χαρακτηρισμού 1968,1969/2008 γιατί χαρακτηρίστηκαν εκτάσεις ως δασικού χαρακτήρα ενώ έπρεπε να κηρυχτούν αναδασωτέες, να διακοπεί η διαδικασία επαναδειοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση των οφειλόμενων ενεργειών, να αναζητηθούν ευθύνες των εμπλεκομένων υπαλλήλων, στην περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας αδειοδότησης να απαιτηθεί η σύνταξη Ειδικής Μελέτης αποκατάστασης των διαταραγμένων χώρων].
3) Είχε αποσταλεί προς Υπουργείο ΠΕΚΑ, γραφείο Υφυπουργού Αθ. Μωραΐτη από την Δ/νση Προστασίας Δασών, το α.π. 804/3-3-2010 ενημερωτικό σημείωμα που το υπογράφει ο τότε Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Σταύρος Σαγρής όπου αναφέρονταν τα εξής κάτωθεν ;

«Θέμα: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργεις (ΑΣΠΗΕ) στην θέση Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη Δήμου Ζάρακα, Νομού Λακωνίας.
Κατόπιν προφορικής εντολής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος παραθέτουμε τα εξής: με την 1407/25-11-1999 Δ/νσης Δασών Λακωνίας « Έγκριση κατασκευής έργων υποδομής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» χορηγήθηκε στην εταιρεία Αιολική Μολάων Λακωνίας ΑΕ, άδεια επέμβασης μέσα σε δημόσια δασική έκταση για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου 24 Α/Γ, καθώς και του απαιτούμενου οδικού δικτύου προσπέλασης σ΄ αυτό. Με την 1754/1-9-2003 απόφαση Γενικού Γραμματέως Περιφερείας Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.
Στη συνέχεια και επί πλήθους καταγγελιών, τόσο τοπικών συλλόγων (Σπηλαιολογικός όμιλος Ταϋγέτου-Πάρνωνα) αλλά και κατοίκων της περιοχής κατά της απόφασης 1754/1-92003 του Γ. Γ. Περιφερείας Πελοποννήσου, εκδόθηκε η απόφαση ΣτΕ 3597/2007 ακύρωσης της με το αιτιολογικό ότι δεν είχε προηγηθεί χωροταξικός σχεδιασμός και δεν έχει συνταχθεί συνολική μελέτη για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στη περιοχή. Ακόμη στις καταγγελίες αναφερόταν ότι η εν λόγω εταιρεία είχε κάνει υπερβάσεις ως προς τη συνολική εγκριθείσα άδεια επέμβασης, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και διαπιστώθηκε από την Περιφερειακή Δασική Υπηρεσία, μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε, όπως αναφέρεται σχετικά στο με αριθμό 35/18-1-2009 (2010) πόρισμα του Επιθεωρητή δασών Πελοποννήσου κ. Κων. Γεωργιλά, ο οποίος και το διαβίβασε στον κ. Εισαγγελέα Σπάρτης, και ήδη διεξάγεται προανάκριση. Επίσης, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω πόρισμα, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν προκύπτει ότι έχει καταβληθεί από την εταιρεία το προβλεπόμενο αντάλλαγμα χρήσης της έκτασης. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, οι ανεξέλεγκτες επεμβάσεις έχουν δημιουργήσει μη αναστρέψιμες καταστάσεις στην περιοχή.
Η υπηρεσία μας με το αριθ. 101915/4581/4-12-2008 έγγραφο ζήτησε από την αρμόδια δασική υπηρεσία (Δ/νση Δασών Περιφερείας Πελοποννήσου), να εισηγηθεί επί των καταγγελιών που αφορούσαν παράνομες επεμβάσεις στις υπόψη εκτάσεις. Η περιφερειακή Δασική Υπηρεσία απάντησε με το αριθ. 619/1-4-2009 έγγραφο της, ότι δεν υφίσταται ζήτημα παράνομων επεμβάσεων, παρά μόνον, υπάρχουν εκκρεμότητες στο φάκελο της υπόθεσης που διευθετούνται. Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω θέση της Περιφερειακής Δασικής Υπηρεσίας, ερχόταν σε αντίθεση με το προαναφερθέν πόρισμα του Επιθεωρητού Δασών Περιφερείας Πελοποννήσου, ο οποίος, πέραν των ευθυνών που απέδωσε, ζήτησε να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από την δασική νομοθεσία μέτρα προστασίας των δασικών εκτάσεων και να διακοπεί η διαδικασία επαναδειοδότησης του έργου. Ως εκ τούτου η υπηρεσία μας με το αριθ. 102068/2500/27-5-2009 έγγραφο γνωμοδότησε ότι η αδειοδοτική διαδικασία δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω ύπαρξης οφειλομένων ενεργειών της Περιφερειακής δασικής Υπηρεσίας.
Αναφέρουμε ακόμη, ότι με την αριθ. 783/07 απόφαση ΣτΕ κρίθηκε αντισυνταγματική η νομιμοποίηση παρανομιών από την διοίκηση, κάτι που εν προκειμένω έχει εφαρμογή στην περίπτωση που η εισαγγελική έρευνα διαπιστώσει ότι τέτοιες πράξεις συντελέστηκαν. Ενέργειες επί της υπόθεσης έγιναν και από την συναρμόδια Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας η οποία γνωμοδότησε θετικά για το έργο προς την ΕΙΠΕ με το αριθ. 115/228/15-1-2010.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Σταύρος Σαγρής Δασολόγος.

Κε Μωραίτη είχατε ναι ή όχι λάβει γνώση του άνωθεν υπηρεσιακού σημειώματος;
4) Μπορείτε κε Τολέρη να μας πληροφορήσετε αν στα πλαίσια της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων άλλου(ων) αιολικών έργων εντός ή πέριξ της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Όρη Ανατολικής Λακωνίας», λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αθροιστικές επιπτώσεις από τις μέχρι τώρα χορηγηθείσες αιτήσεις παραγωγής, εγκαταστάσεις και λειτουργία αιολικών σταθμών, αιτήσεων για χορήγηση αδειών και εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, έχει καταγραφεί σε μελέτη ΠΠΕ ή ΜΠΕ ή σε γνωμοδότηση(εις) υπηρεσίας(ών) ΥΠΕΚΑ, ότι ενδέχεται ή εκτιμάται να προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις που αφορούν στον βιότοπο και τα είδη που τον χρησιμοποιούν και ως εκ τούτου τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ; (Που έχει μεταφερθεί στρεβλά στο εθνικό δίκαιο).
Δεδομένου ότι το ενδεχόμενο των σημαντικών επιπτώσεων δεν αφορά τα «συμπεράσματα των ΜΠΕ» αλλά τα αποτελέσματα της κατάλληλης εκτίμησης κατά την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (και όχι κατά την οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί) και οι σημαντικές επιπτώσεις αφορούν τους σκοπούς διατήρησης του τόπου και όχι τα «χαρακτηριστικά του τόπου» , γιατί αδειοδοτήθηκαν τα αιολικά της «Ελληνικής Τεχνοδομικής Άνεμος Α.Ε», αφού οι σημαντικές επιπτώσεις μεταφράζονται σε υποβάθμιση βιοτόπου και διακινδύνευση απειλουμένου είδους ορνιθοπανίδας στην Ευρώπη (χαρακτηρισμού της ΖΕΠ), απειλουμένων παγκοσμίως ειδών ορνιθοπανίδας (είδη εξάπλωσης) και άλλων προστατευομένων μεταναστευτικών ειδών πτηνών του παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ;
Εκτιμούμε ότι οι σκοποί διατήρησης της περιοχής, δεν συνάδουν με τους διακηρυγμένους στόχους του ΥΠΕΚΑ να την μετατρέψει σε ελικοδρόμιο. Πρόκειται για μία περιοχή πολύ σημαντική για την ανάπαυση και φωλεοποίηση των πουλιών. Μπορεί να είναι επίσης σημαντική για την εκμετάλλευση των ανέμων της περιοχής, αλλά υφίσταται νομολογία της ΕΑ ΣτΕ σχετικά με την στάθμιση που πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Παρακαλούμε για την άμεση ικανοποίηση της αίτησης μας ως προς τις χορηγήσεις εγγράφων, καθώς και για σαφείς και έντιμες απαντήσεις ως προς τα τεθέντα εκ μέρους μας ερωτήματα.
Μετά τιμής
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΑΤΙΚΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΚΩΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

στo πιο οικολογικο νομο της ευρωπης απαγορευθηκαν τα αιολικα παρκαΣτο πιο πράσινο νομό της Ευρώπης, στο  Νότιο Τιρολο Sud Tirol ( Provincia di Bolzano ), στη περιοχή όπου η τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος είναι καθημερινότητα εδώ και 20 χρόνια ,εκεί που έχουν πιστοποιηθεί οι πιο φιλικές κατασκευές για το περιβάλλον, χωριά, δήμοι, κατοικίες είναι έως και 90% φιλικές προς το περιβάλλον,
http://en.greenplanet.net/lifestyle/house/1721-first-natural-certified-hotel-in-europe-opened-in-south-tyrol.htmlεκεί ελήφθη η απόφαση σε επίπεδο νομού να μην εγκατασταθούν πλέον αιολικά πάρκα, http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/service/attualita.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=353139 (εκτός από το διάδρομο του brenner δηλαδή κατά μήκος της εθνικής οδού όπου το περιβάλλον είναι ήδη υποβαθμισμένο και υπάρχει ήδη υποστηρικτική οδοποιια) και τα 2 αιολικά πάρκα που ήδη υπάρχουν έχουν διορία 5 έτη για να αποσβέσουν την επένδυση και μετά πρέπει να τα ξηλώσουν οι εταιρείες.

  Μεταφραση απο το GOOGLE TRANSLATOR

http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/service/attualita.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=353139

Από το Νομαρχιακό Συμβούλιο: Φρένο στην αιολική ενέργεια, με μόνη εξαίρεση του Brenner
Η ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας για την παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι πιθανό να έχει υπερβολική επίδραση στο τοπίο, ξεκινώντας από αυτή την εξέταση, στη σημερινή του συνεδρίαση (21 Φεβρουαρίου), η Νομαρχιακή κυβέρνηση αποφάσισε να κηρύξει την Alto Adige περιοχή εκτός από την αιολική ενέργεια. Η μόνη πιθανή εξαίρεση, αλλά με το έργο που πρέπει ακόμη να εγκριθεί, το αιολικό πάρκο στο Brenner.

Το γεγονός ότι οι φτερωτές και οι ανεμογεννήτριες μπορούν να επηρεάσουν το τοπίο οδήγησε την Νομαρχιακή κυβέρνηση να θέσει τη περιοχή εκτός για την ανάπτυξη της παραγωγής αιολικής ενέργειας στο Alto Adige.Το Νομαρχιακό Συμβούλιο αξιολόγησε την κατάσταση και με το γεγονός ότι συσσωρεύονται σχετικά αιτήματα,και διαπίστωσε ότι τα μειονεκτήματα, κυρίως στο τοπίο, είναι έντονα.
Η μόνη πιθανή εξαίρεση, σύμφωνα με ένα σχέδιο, που πρέπει όμως να εξεταστεί προσεκτικά και να ξεπεράσει όλα τα τεχνικά όργανα, δίνεται από το αγρόκτημα Brenner Pass άνεμο. "Το έργο αυτό - είπε ο πρόεδρος Λουίς Durnwalder - μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος του λεγόμενου Πράσινου Διάδρομου θα προγραμματιστεί κατά μήκος του άξονα του Brenner, το οποίο συνδυάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη μεταφορά των εμπορευμάτων από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές". Επίσης εκτείνεται σε μια σχετικά μικρή περιοχή, δεν θα ήταν πάρα πολύ ορατό και θα είναι προσβάσιμο από ένα στρατιωτικό δρόμο που ήδη υπάρχει.
Στο Isarco, στις προθέσεις της Νομαρχίας, είναι να εστιάσει όλες τις προσπάθειες για την ενίσχυση της παραγωγής καθαρής ενέργειας. Το αιολικό πάρκο Brenner είναι δίπλα σε άλλες εγκαταστάσεις «πράσινων υποδομών», για τη παραγωγή του υδρογόνου για τα οχήματα και το έργο της σιδηροδρομικής σήραγγας Brenner . Σήμερα αυτή η απόφαση επί της αρχής και , όπως αναφέρθηκε, δεν δίνει το πράσινο φως για  το έργο του Brenner, το οποίο πρέπει πρώτα να περάσει όλες τις απαιτούμενες επαληθεύσεις.
Μια μεταβατική παρέκκλιση οφείλεται για τα δύο πάρκα για την παραγωγή της αιολικής ενέργειας που ήδη υπάρχει στη Malles (τα λεγόμενα Malser Haide). «Οι διαχειριστές έχουν σημειώσει σημαντικές  επενδύσεις και δεν θέλουμε να τεθούν προ τετελεσμένου γεγονότος: θα έχουν προθεσμία πέντε ετών για την απόσβεση των επενδύσεων», δήλωσε ο Durnwalder. Στη συνέχεια, τα συστήματα πρέπει να αποξηλωθουν.

Dizionario - Visualizza dizionario dettagliato

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Νέες αλλαγές στο χωροταξικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση

Συστάσεις της τρόικας για επίλυση των προβλημάτων

Ο χωροταξικός σχεδιασμός και η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα εξετασθούν αύριο Τρίτη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Τα μέλη της Επιτροπής έχουν κληθεί να ενημερώσουν ο Καθηγητής κ. Γ. Στουρνάρας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και ο κ. Γ. Κοτρωνιάς, Δήμαρχος Λαμιέων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στο χωροταξικό σχεδιασμό και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου διαπιστώνονται χρόνιες αγκυλώσεις που σχετίζονται με την γραφειοκρατία, τις χρονοβόρες διαδικασίες και το σύνθετο χαρακτήρα της αδειοδότησης, αλλά και τις πιέσεις που ασκούν οι τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα, τις ίδιες επισημάνσεις έχει κάνει και η τρόικα και έχει ζητήσει από τη Κυβέρνηση τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών χαρακτηρίζει τα σοβαρά - χωροθετικά προβλήματα που συναντούν οι επιχειρήσεις κατά την εγκατάστασή τους στη χώρα μας ως τα σημαντικότερα εμπόδια των επενδύσεων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το πρόβλημα της χωροθέτησης οφείλεται πρωτίστως στην έλλειψη κατάλληλων και αξιόπιστων πολεοδομικών ρυθμίσεων που να καθορίζουν με σαφήνεια τις επιτρεπόμενες ανά περιοχή χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και τους λοιπούς κανόνες ανάπτυξης των ακινήτων.

Έτσι, αν και από το 1997 η πολεοδομική νομοθεσία έχει καταστήσει υποχρεωτική την κάλυψη όλων των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ της χώρας με σχέδια χρήσεων γης (ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ), οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθυστερήσει υπέρμετρα με αποτέλεσμα ακόμη και τα σχέδια που έχουν εν τω μεταξύ συνταχθεί να έχουν σε μεγάλο βαθμό απολέσει την επικαιρότητά τους και να χρήζουν ήδη αναθεώρησης πριν από την έγκρισή τους.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται πως η έναρξη λειτουργίας των νέων Καλλικρατικών Δήμων 2011 θα καταστήσει αναγκαία την επανασύνταξη των σχεδίων αυτών ή ακόμη και αυτή καθαυτή την αλλαγή των εξουσιοδοτικών διατάξεων στις οποίες στηρίζεται η έγκρισή τους (άρθρα 4-6 ν. 2508/1997). Σε αυτό συμφωνεί και η ΚΕΔΚΕ.

Η έλλειψη κατάλληλων χωρικών ρυθμίσεων δεν είναι πάντως η μοναδική όψη του προβλήματος. Όπως αναφέρουν αναλυτές του ΙΟΒΕ, οι σοβαρές παρενέργειες για το επιχειρείν και ευρύτερα για την επενδυτική κινητικότητα φαίνεται να δημιουργεί και η «χωρική υπερρύθμιση». Η τελευταία εκδηλώνεται με τρεις ιδίως τρόπους:

α) Πρώτον, με την ύπαρξη επάλληλων χωροθετικών ρυθμίσεων σε διάφορα επίπεδα σχεδιασμού, με αποτέλεσμα το ίδιο θέμα (π.χ. η δημιουργία μίας Βιομηχανικής Περιοχής ή ενός Τεχνολογικού Πάρκου) να ρυθμίζεται ταυτόχρονα, ενδεχομένως δε και αντιφατικά, σε διαφορετικής κλίμακας και κανονιστικής πυκνότητας σχέδια.

β) Δεύτερον, με τη συμπερίληψη άκρως λεπτομερών και άκαμπτων ρυθμίσεων σε επιμέρους χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια με αποτέλεσμα την αδυναμία προσαρμογής τους στις κατ’ ιδίαν εξεταζόμενες ατομικές περιπτώσεις (π.χ. λεπτομερής ρύθμιση της θέσης, της όδευσης ή ακόμη και του τρόπου κατασκευής έργων στα Ρυθμιστικά Σχέδια και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια χωρίς να έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες τεχνικές μελέτες).

γ) Τέλος, με τη διατήρηση σε ισχύ πολλών ειδικών χωροθετικών διαδικασιών που επιμηκύνουν σημαντικά τον χρόνο της χωροθέτησης, διογκώνουν το οικονομικό κόστος και αποθαρρύνουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες (π.χ. άδεια χρήσης και εκτέλεσης έργων στον αιγιαλό και την παραλία, έγκριση για επέμβαση σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους, έγκριση για επέμβαση σε δασική έκταση, κ.λπ.).

Η αδυναμία συντονισμού των ειδικών αυτών διαδικασιών με τη γενική περιβαλλοντική αδειοδότηση επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου κάθε χωροθετικού εγχειρήματος. Το πρόβλημα προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές της χώρας, στις οποίες κατευθύνεται ο κύριος όγκος των επιχειρηματικών χωροθετήσεων.

Δεν είναι μάλιστα σπάνιο το φαινόμενο επενδύσεων οι οποίες, αν και κρίνονται καταρχήν κατάλληλες από χωροταξικής και περιβαλλοντικής απόψεως (λαμβάνοντας έγκριση περιβαλλοντικών όρων), «παγιδεύονται» στη συνέχεια στις ατραπούς της δασικής ή και της αρχαιολογικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα την μακρά καθυστέρηση ή ακόμη και τη ματαίωσή τους.

Πρόσθετο εμπόδιο για τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων γεννάται από την ύπαρξη παλαιών και ήδη ανεπίκαιρων ή και παρωχημένων πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων που, χωρίς ποτέ να έχουν αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσματά τους, συνεχίζουν να ισχύουν, συχνά σε πλήρη αναντιστοιχία με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα των περιοχών που φιλοδοξούν να ρυθμίσουν.

Η τρόικα έχει ενημερωθεί για τις απόψεις του ΙΟΒΕ τα οποίες θεωρεί ρεαλιστικές και αρκούντως περιγραφικές και έχει ζητήσει από τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης να προχωρήσουν με συντονισμένο τρόπο στην επίλυση των προβλημάτων που προκαλούν οι απαρχαιωμένος χωροταξικός σχεδιασμός και οι καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

«Πουλήστε παραλίες, Ελληνικό, ΔΕΗ»

Σερβάς Ντερούζ
«Πουλήστε παραλίες, Ελληνικό, ΔΕΗ»
Ο εκπρόσωπος της ΕΕ στην τρόικα, θέτει τις προϋποθέσεις για αναδιάρθρωση του χρέους
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Το Βήμα - Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΒΑΤΙΟΣ είναι ο πολιούχος άγιος του Μάαστριχτ, ένας από τους τρεις «Αγίους του Πάγου», οι οποίοι ονομάστηκαν έτσι επειδή τις ημέρες που εορτάζουν, ημέρες της άνοιξης, ένας απροσδόκητος παγετώνας απλώνεται στις βόρειες χώρες. Ο Φλαμανδός κ. Σερβάς Ντερούζ, παρ΄ ότι εορτάζει στις 13 Μαΐου, άπλωσε αιφνιδίως «παγετώνα» στην Ελλάδα όταν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση συμφώνησε με την τρόικα να ιδιωτικοποιήσει δημόσια περιουσία, εκτάσεις γης και δημόσιες επιχειρήσεις ύψους 50 δισ. ευρώ(!) ως το 2015! Δεν πωλούνται πλέον τα «ασημικά» αλλά το ίδιο το ακίνητο. Πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεως στην Ευρώπη των τελευταίων δεκαετιών (συγκρίνεται μόνο με αντίστοιχα προγράμματα των πρώην κομμουνιστικών χωρών!) με εξαιρετικά αμφίβολη έκβαση αφού κατ΄ ουσίαν πρόκειται για αναγκαστική εκποίηση δημόσιας περιουσίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί με ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα σε περίοδο διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης! Το μειονέκτημα που και στελέχη της τρόικας αναγνωρίζουν (υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς...) είναι ότι υπό τις παραπάνω συνθήκες οι εκπτώσεις επί της αρχικής αξίας αναμένεται να είναι υψηλές.
«Ναι, να πουλήσετε το Ελληνικό, ναι, να πουλήσετε τη ΔΕΗ» είπε ανεπιφύλακτα ο κ. Ντερούζ κατά τη διάρκεια συζήτησής του με το «Το Βήμα της Κυριακής». Ο κ. Ντερούζ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση τάσσεται παγίως κατά των ιδιωτικοποιήσεων για λόγους πολιτικούς και πολιτισμικούς αλλά ταυτοχρόνως τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου δεν προέβαλε οποιοδήποτε αντεπιχείρημα. Ο υπουργός Οικονομικών σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου και χωρίς να ενημερωθούν τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη, ούτε ασφαλώς η αξιωματική αντιπολίτευση, συμφώνησε στην εκτέλεση του προγράμματος ενώ δεν ζητήθηκε «πίστωση χρόνου» προκειμένου αυτό να τύχει μεγαλύτερης κυβερνητικής επεξεργασίας και να ανακοινωθεί αργότερα ως «κυβερνητική πρωτοβουλία». Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, η στρατηγική της τρόικας και του υπουργείου Οικονομικών ήταν η πρόκληση ενός «θετικού σοκ» στις αγορές με την ελπίδα ότι εκείνες, μόλις διαπιστώσουν ότι η Ελλάδα προσφέρει «μεγάλες ευκαιρίες», θα αρχίσουν εκ νέου να την εμπιστεύονται.
«Εχετε τόσο μεγάλο δημόσιο χρέος που πρέπει πρώτα να πουλήσετε δημόσια περιουσία για να το μειώσετε και στη συνέχεια να ζητείτε οποιουδήποτε άλλου είδους διευκολύνσεις» είπαν προς «Το Βήμα» στελέχη της τρόικας επιβεβαιώνοντας την αίσθηση ότι η τρόικα προτείνει και η κυβέρνηση συμφωνεί το «κούρεμα» των περιουσιακών στοιχείων της χώρας να προηγηθεί οποιουδήποτε προγράμματος αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους. Ο επικεφαλής των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποκάλυψε ότι ένας «κατακλυσμός ιδιωτικοποιήσεων» είναι εκείνο που επίμονα ζητούν από τον ίδιο μεγάλοι επιχειρηματίες, κορυφαίοι τραπεζίτες, διακεκριμένοι οικονομολόγοι και στελέχη «δεξαμενών σκέψης» της Αθήνας. «Οι πιο σημαντικοί άνθρωποι της Ελλάδας που βρίσκονται εκτός πολιτικής μου έχουν πει επανειλημμένως τους τελευταίους έξι μήνες “κάνεις λάθος και χάνεις τον στόχο, το πραγματικό στοίχημα της ελληνικής οικονομίας είναι εκείνο της καθολικής ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας”» λέει. Ο κ. Ντερούζ απορρίπτει την εκτίμηση ότι μεγάλο μέρος της δημόσιας γης αποτιμάται μόνο θεωρητικά αλλά είναι πρακτικώς αδύνατον να πωληθεί αφού είτε προστατεύεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία (Νatura) είτε εντάσσεται σε αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες είτε απλώς ουδείς επιθυμεί να την αποκτήσει (π.χ., ένα βουνό στη μέση του πουθενά...). «Η ελληνική τουριστική υποδομή είναι απαρχαιωμένη» αντιτείνει. «Πουλήστε παραλίες για να αναπτυχθεί ο τουρισμός και η τουριστική κατοικία» προσθέτει και προαναγγέλλει ότι θα ακολουθήσουν πολλές επισκέψεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου η υπουργός κυρία Τίνα Μπιρμπίλη να ολοκληρώσει το Κτηματολόγιο και να «ξεμπλοκάρει» όλα τα θέματα των χρήσεων γης με ταχύτητες «fast track».

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!
Ο κ. Σερβάς Ντερούζ είναι εξίσου «καταιγιστικός» όταν αναφέρεται στις τράπεζες λέγοντας με νόημα ότι «η κυβέρνηση πρέπει να σημειώσει ταχύτατη πρόοδο σε ό,τι αφορά τις τράπεζες που ελέγχει», ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες πρέπει να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών πλάνων τους και να μειώσουν τα χρέη τους (deleveraging), εννοώντας την εξάρτησή τους από την παροχή ρευστότητας με επιτόκιο 1% από την ΕΚΤ που αγγίζει σωρευτικά σχεδόν τα 100 δισ. ευρώ.«Αν η κυβέρνηση της πατρίδας μου, του Βελγίου, έκανε το λάθος να κρατικοποιήσει τη Fortis, σήμερα το Βέλγιο θα είχε τα ίδια προβλήματα με την Ελλάδα και την Ιρλανδία» υποστηρίζει ο κ. Ντερούζ και υπενθυμίζει ότι η βελγική κυβέρνηση μεθόδευσε την πώληση της τράπεζας (στην ΒΝΡ Ρaribas) με αποτέλεσμα να έχει σήμερα εξυγιανθεί σε μεγάλο βαθμό. Κοντολογίς, το «νεύμα της τρόικας» είναι ότι οι ιδιωτικές τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στις αγορές και για να γίνει αυτό οφείλουν να εργαστούν για τη μετατροπή τους σε θυγατρικές ευρωπαϊκών μεγαθηρίων και οι έλληνες τραπεζίτες (που κατά τα άλλα ζητούν πιεστικά από τον κ. Ντερούζ ιδιωτικοποιήσεις των πάντων...) να αποδείξουν την αξία τους ως υπαλλήλων των γερμανών, γάλλων και αμερικανών συναδέλφων τους.

Υποχρέωση της Ελλάδας η προσαρμογή στην κοινοτική νομοθεσία.

«Ο ΚΕΝΑΚ, είναι ένας ρεαλιστικός κανονισμός. Και φιλοδοξούμε το 2019 όλα τα κτίρια της χώρας να είναι μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Πολύ δύσκολος στόχος, στοχεύουμε ψηλά».

Τα παραπάνω επεσήμανε σήμερα από την Λάρισα, η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαργαρίτα Καραβασίλη, η οποία μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε απόψε το τμήμα Κ:Δ Θεσσαλίας του ΤΕΕ για το θεσμικό πλαίσιο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων .
Όπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων η κ. Καραβασίλη, ήταν υποχρέωση της Ελλάδας από το 1993 να προσαρμοστεί στην Οδηγία που είχε εκδοθεί τότε από την Ε. Ε. και η οποία έθετε τα ίδια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και τώρα. Τη θωράκιση των κτιρίων με θερμομόνωση, την αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων σε πρότυπα από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης.

Από τότε μετά τη Σύνοδο του Ρίο για το Κλίμα που αλλάζει, η Ευρώπη είχε θέσει τους στόχους της. Το 1998, παρατήρησε, είμαστε πανέτοιμοι στο υπουργείο να εφαρμόσουμε τον πρώτο ενεργειακό κανονισμό. Ζητήματα που σήμερα φαίνονται ως τομές, που θεωρείται ότι φέρνουν αναστάτωση σε μελετητές και πολεοδομίες συζητούνται από την Πολιτεία με τη συμμετοχή και του ΤΕΕ, από το 1994-95.

Είναι δύσκολη η συγκυρία, επεσήμανε η κ. Καραβασίλη, για το εγχείρημα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Την ώρα που οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι καθώς καλούνται να πληρώσουν. Είναι κακό που η Πολιτεία αδυνατεί να παράσχει κίνητρα ώστε να διεισδύσει η προσπάθεια αλλαγής των κτιρίων, αλλαγής των πόλεων.

Όμως το οικονομικό πρόβλημα είναι που φέρνει και την επανάσταση. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε με τα σκουπίδια, με το νερό, με την ενέργεια στο σπίτι μας, τι κάνουμε για τον πλανήτη, τι κάνουμε για τον διπλανό μας.


Η γραμματέας περιβάλλοντος και ενέργειας, υποστήριξε ότι έρχεται νέα σημαντική τομή με τη Ταυτότητα των Κτιρίων. Και ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών « θα φέρει τα πάνω κάτω». Ο έλεγχος του κάθε κτιρίου θα είναι πραγματικός, σε τρία στάδια, από τη θεμελίωση ακόμα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Στη χώρα υπάρχουν 4 εκατομμύρια κτίρια θερμικά απροστάτευτα. Όσο και να κάψουμε πετρέλαιο ή να δουλέψουμε το κλιματιστικό, δεν ζεσταινόμαστε, δεν δροσιζόμαστε. Τα κτίρια είναι ζωντανοί οργανισμοί και απαιτούν για την κατασκευή τους αρμονική και δημιουργική συνεργασία και των τριών ειδικοτήτων. Των πολιτικών, των μηχανολόγων και των αρχιτεκτόνων μηχανικών. Κι έτσι δεν θα μπορεί κανένας εργολάβος να «κλέβει» τη σφραγίδα, ο μηχανικός ως επιστήμονας θα είναι απολύτως απαραίτητος στη μελέτη και την κατασκευή του κτιρίου, αμειβόμενος βεβαίως, ανέφερε.